Prečo čítať Bibliu každý deň?

„Nie len z chleba bude človek žiť “

Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, ako med z plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka; kto ich zachováva, má hojnú odmenu. (Žalm 19:8–12)1

Aj keby mal človek všetko, po čom túži, v jeho srdci zostane prázdnota. Všemožne sa ju snaží zahnať zábavou, aktivitami, priateľstvami, úspechom, … ale ona tu stále je. Zaplniť ju môže len vzťah s Bohom. Je to preto, že Boh je dokonalá láska a dobro a každého z nás stvoril pre prijatie jeho lásky. Je naším Stvoriteľom, pozná naše srdce, každú našu myšlienku a vždy chce pre nás to najlepšie. Zároveň rešpektuje našu vôľu a nikoho nenúti do vzťahu s ním. V Biblii nájdeme príklady veriacich, ktorí Boha poznali a našli radosť v ňom a v jeho slove. Táto radosť nepominie. Je večná a nikto ju človeku nemôže vziať.

Pravý chlieb

Ľahko sa zameriavame na pozemské veci, ktoré ale dlho nevydržia. Ježiš však hovorí:

„Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Matúš 4:4)

Tak, ako telo potrebuje prijímať pokrm, rovnako ho potrebuje náš duch. Nie sme len telesná schránka, máme i duchovný rozmer. Náš duch je večný, a preto by sme mu mali venovať mimoriadnu pozornosť.

Milujúci Boh

Najväčším Božím prikázaním je, aby sme ho milovali:

Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný! Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať.…  (5. Mojžišova 6:4–7)

Láska k Bohu je spojená s čítaním Biblie. Ak Boha skutočne milujeme, budeme ho chcieť poznávať aj skrze jeho slovo. Ak si nevyhradíme čas na čítanie Biblie, ako potom budeme žiť podľa jeho vôle? Neprezrádza to niečo o našom postoji k nemu?

Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
(Ján 14:23–24)

Pozrime sa na príklad Márie, ktorá vyjadrila lásku k Bohu tým, že si zvolila správne priority. Započúvala sa do Ježišových slov a on to ocenil:

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však bola veľmi zaneprázdnená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla!“ Pán jej však povedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lukáš 10:38–42)

Božie slovo je svetlo

Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia. (Žalm 119:105–106)

Život každého z nás je poznačený hriechom a mnohými zlými rozhodnutiami. Jediný spôsob, ako to môžeme napraviť, je obrátiť sa k Bohu a prehĺbiť našu túžbu žiť podľa jeho vôle. Ak neprijímame svetlo, ktoré dáva Boh skrze svoje slovo, skončíme v duchovnej temnote — v hriechu. Pretože práve jeho slovo nás smeruje k očisťovaniu a posväcovaniu. Už v časoch Starého zákona v ňom veriaci nachádzali posilu:

Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova. (Žalm 119:9)

Očisťovanie Božím slovom

Pri čítaní Písma s otvoreným srdcom sme postavení pred Svätého Boha. Jeho svätosť nás konfrontuje s našimi slabosťami a hriechmi:

Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nieto tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. (Židom 4:12–13)

Keďže v posledný deň budeme súdení podľa Božích meradiel, je potrebné ich poznať a podľa nich žiť. Ježišove slová majú moc nás očisťovať, premieňať a pripraviť na stretnutie s ním:

Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda! (Ján 17:17)

V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. (Žalm 119:11)

Keďže ste si teraz očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom, lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva naveky. To je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.  (1. Petra 1:22–25)

Ako pristupovať k čítaniu Biblie

Boh chce hovoriť k svojim deťom prirodzene a priamo. Jeho slovo je nemenné, dá sa naň spoľahnúť a môže k nám hovoriť v rôznych situáciách, ak máme otvorené a úprimné srdce.

Keď túžime po hlbokom vzťahu s Bohom, nebudeme čítať Bibliu zo zvyku alebo kvôli vedomostiam.

Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života. (Ján 6:68)

Aj pri spoločnom čítaní a premýšľaní s druhými sa môžeme o Bohu veľa naučiť. Prispieva to k hlbšiemu pochopeniu Božieho slova,  formuje nás nielen ako jednotlivcov, ale aj ako spoločenstvo a pomáha nám nájsť odpovede na konkrétne otázky. Aj keď spoločné čítane a premýšľanie nemôže nahradiť osobné hľadanie Boha v jeho slove, je veľmi dôležité napríklad aj kvôli tomu, aby boli naše myšlienky o Bohu a jeho vôli očistené od možných nepochopení a omylov. Nikto nie je neomylný.

…Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. (Efezanom 3:17–19)

Žiť podľa Božieho slova

Čítanie Biblie je ako počúvanie Ježišových slov. Počúvanie samotné, samozrejme, nestačí. Podstatné je podľa nich žiť:

Nie každý, kto mi (Ježišovi) hovorí: ‚Pane, Pane!‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.“ (Matúš 7: 21–27)

Keď to hovoril, jedna žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré ťa dojčili!“ On však odpovedal: „Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.“
(Lukáš 11: 27–28)

Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. (Jakub 1:22)

Ty však (Timotej) zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. (2. list Timotejovi 3:14–17)

Skrze Ježiša a jeho slovo môžeme spoznať pravdu, ktorá jediná nás môže zachrániť:

Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: „Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:31–32)

Späť na začiatok ↑


Poznámky:
  1. Biblické citáty sú prevzaté zo Slovenského ekumenického prekladu (Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2015)