Téma rozvodu v rannokresťanskej literatúre (úryvky)

JUSTÍN MUČENÍK – Apológia, II.2.1

Úryvok z obrany kresťanov, ktorú kresťanský apologéta Justín adresoval rímskemu senátu okolo roku 150 — 160 po Kr. (Vlastný preklad do slovenčiny)

Istá žena žila s nemravným manželom a aj ona sama žila predtým nemravným životom. Keď však prišla k poznaniu Kristovho učenia, vytriezvela a snažila sa presvedčiť svojho manžela, aby sa taktiež spamätal. Vykladala mu Kristovo učenie a uisťovala ho, že vo večnom ohni bude trest pre tých, ktorí nežijú riadne a správne. Ale on pokračoval v tých istých výstrednostiach, svojimi činmi si ju odcudzil od seba. Ona, považujúc to za zlé žiť naďalej ako manželka s manželom, ktorý vyhľadával každý spôsob, ako sa oddať pôžitku v rozpore so zákonom prírody a v prestupovaní toho, čo je správne, si priala sa s ním rozviesť.

A keď ju prehovorili jej priatelia, ktorí jej radili, aby s ním zostala, s myšlienkou, že skôr či neskôr jej manžel môže dať nádej na zmenu, až násilne poprela vlastné cítenie a zostala s ním. Keď však jej manžel odišiel do Alexandrie a bolo jej oznámené, že si počína horšie ako kedykoľvek predtým, ona, aby s ním nepokračovala v manželskom spojení a v zdieľaní jeho stola a postele a nestala sa spoluúčastníčkou aj jeho podlostí a bezbožností – dala mu to, čo nazývate rozlukový list. A oddelila sa od neho. Ale jej “ušľachtilý“ manžel, namiesto toho, aby sa radoval, že tie skutky, ktoré predtým bez zdráhania páchala so služobníkmi a nájomníkmi, keď sa oddávala opilstvu a každej neresti, ktorých sa teraz vzdala a túžila po tom, aby sa aj on vzdal toho istého, keď od neho odišla bez jeho zvolenia, vyniesol proti nej obvinenie, tvrdiac, že je kresťankou.

A predložila Vám, Cisár, žiadosť a žiadala, aby sa jej najprv umožnilo zariadiť jej záležitosti, a potom, aby sa obhajovala proti obvineniu, keď by jej záležitosti boli urovnané. A to ste udelili. A jej bývalý manžel, pretože ju už teraz nemohol stíhať, namieril svoje útoky proti mužovi, Ptolemaiovi, ktorého potrestal Urbikus a ktorý bol jej učiteľom v kresťanských náukách.

A to urobil nasledujúcim spôsobom. Presvedčil stotníka (Urbika), ktorý bol jeho priateľom — aby uvrhol Ptolemaia do väzenia a aby vzal Ptolemaia a vypočul ho v tomto jedinom bode: či je kresťanom? A Ptolemaius, ktorý bol milovníkom pravdy a nie podvodného alebo falošného charakteru, keď sa priznal, že je kresťanom, bol zviazaný stotníkom a dlho trestaný vo väzení. A napokon, keď ten človek prišiel k Urbikovi, dostal len túto otázku: či je kresťanom? A opäť, vedomý si blaha, ktorého sa mu dostalo prostredníctvom Kristovho učenia, vyznal svoje kresťanstvo2. Pretože ten, kto niečo zapiera, zapiera to buď preto, že odsudzuje samotnú vec alebo ustupuje od vyznania, pretože si uvedomuje svoju vlastnú nehodnosť alebo sa od nej odcudzil. Ani jeden z týchto nie je prípad pravého kresťana. A keď Urbikus nariadil odviesť ho, aby bol potrestaný, istý Lucius, ktorý bol tiež kresťanom, vidiac nerozumný rozsudok, ktorý bol takto vydaný, povedal Urbikovi: „Aký je dôvod tohto rozsudku? Prečo ste toho muža potrestali? Nie ako cudzoložníka, ani smilníka, ani vraha, ani zlodeja, ani lupiča, ani usvedčeného vôbec z akéhokoľvek zločinu, ale ktorý len vyznal, že je povolaný menom kresťan? Tento váš rozsudok, ó Urbikus, nestane sa rozsudkom cisára Pia3, ani filozofa, syna cisárovho, ani posvätného senátu.“ A on neodpovedal Luciovi nič iné ako toto: „Zdá sa mi, že ty si tiež taký.“ A keď odpovedal Lucius: „Určite, som,“ nariadil, aby aj jeho odviedli. A on vyznal s vďakou, vediac, že bol oslobodený od takej zlej vrchnosti a že ide k Otcovi a kráľovi nebies. A ešte predstúpil tretí, ktorý bol odsúdený k trestu.

Späť na začiatok ↑


Poznámky:
  1. JUSTIN MARTYR. The second apology of Justin for the Christians [približne 150–160 po Kr.]. Urbicus condemns the Christians to death, chapter 2. In: *Early Christian Writings* [online]. ©2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné na Internete: http://www.earlychristianwritings.com/text/justinmartyr-secondapology.html 
  2. doslovne: učeníctvo v Božskej cnosti 
  3. myslí sa tým rímsky cisár Titus Ćlius Adrianus Antoninus Pius Augustus Caesar