Jednota všetkých kresťanov v učení a otázkach života

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (Ján 17:23)

V nasledujúcom texte sa môžete dozvedieť, prečo veríme a ako chápeme, že jednota, za ktorú sa Ježiš modlil, môže byť uskutočnená v cirkvi.
V čom spočíva jednota kresťanov? Kresťania nemajú jednotu iba v učení, ale tiež v postoji a v otázkach života.

Jednota vyplýva z Božej podstaty. Trojica – Božské osoby, sú neoddeliteľne a dokonale jedno. V Ježišovi sa „Slovo“ stalo človekom a zachovalo si dokonalú jednotu s Otcom skrze svoju poslušnosť, ktorou je príkladom pre svojich učeníkov. Práve tak ako Ježiš žil v dokonalej jednote Ducha a vôle, učeníci sú tiež povolaní žiť v jednote Ducha, vôle a postoja so sebou navzájom. Vo svojej modlitbe Ježiš prosí Otca, aby jednota medzi učeníkmi bola uskutočnená tiež s tými, ktorí uveria skrze ich slovo (Ján 17:11.17–24). Oni sú kresťanmi každej epochy (Ján 17:20–21). Tento dokonalý príklad ukazuje, že hĺbka jednoty medzi učeníkmi nemá hraníc. Príkladom je vzťah Otca so Synom. Rovnako tak ako je Otec jedno so Synom a Syn je jedno s Otcom a neexistuje nič, čo by ich mohlo oddeliť, učeníci tiež môžu byť jedno skrze Syna.

Táto jednota existuje v skutočnosti ako znamenie pre svet a pre ľudí, ktorí hľadajú pravdu. Jednota preto nie je nedosiahnuteľným ideálom, je reálna (Ján 17:21c.23b).

Ježiš si uvedomoval, že sa modlí za hriešnych ľudí. Napriek tomu nastala skrze skutok spásy príležitosť pre skutočnú jednotu so sebou navzájom – jednotu pre tých, ktorí hľadajú čo najhlbšiu jednotu s Otcom.  Spoločenstvo s živým Bohom utvára jednotu a putá lásky s Kristom a Duchom. Bezpodmienečná dôvera, neohraničená láska, poslušnosť a pripravenosť na akúkoľvek obeť charakterizujú vzťah Syna s Otcom. Toto je cesta pre každého nasledovníka Krista v každom čase. Pri obrátení dáva Boh túžbu k odovzdaniu celého nášho života do Jeho rúk, k prenechaniu vedenia Jemu a k stotožneniu sa s vôľou Otca. Podľa Biblie znamená byť jedno s Kristom tiež byť jedno s druhými kresťanmi (Skutky 2:37–38).

1 V čom spočíva jednota medzi kresťanmi?

1.1 Učenie

Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. (Skutky 2:42)

Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak. (Skutky 17:11b)

Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili Pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole. To trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. (Skutky 19:8–10)

Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. (1. Timoteovi 4:6)

Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. (2. Timoteovi 3:14–17)

Tieto úryvky ukazujú na dôležitosť poznania apoštolského učenia, ktoré má pôvod v Kristovi. Duch Svätý vedie do tohto učenia každého kresťana a každého človeka, ktorý hľadá Boha.

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (Ján 20:29)

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. (Ján 16:13)

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami na veky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. (Ján 14:16–17)

Svätý Duch je tým, ktorý umožňuje spaseným veriacim dosiahnuť jednotu v učení, chápaní a výklade Slova, pretože je ich túžbou „klaňať sa Otcovi v Duchu a pravde“ (Ján 4:23–24 a Filipským 2:1–2)

Myšlienka, že Duch Boží by viedol otvorených ľudí, ktorí milujú pravdu k protichodným pohľadom v podstatných otázkach (ako spása skrze Krista, predurčenie, pápežský primát a neomylnosť, atď.) je absurdná (Efezským 4:1–6). Naopak, On chce všetkým kresťanom pomôcť nasledovne:

…kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. (Efezským 4:13–14)

Odchýlenie sa od správneho učenia predstavovalo reálne nebezpečenstvo už od začiatku. Preto Ježiš a apoštoli varovali kresťanov, aby boli bdelí a schopní rozlišovať správne a falošné učenia. (1. Korintským 2:12–15)

Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu. (Títovi 2:1)

Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy; (1. Timoteovi 6:20)

Grécky preklad slova „veda“ v tomto verši je „gnosis“, čo je tiež názov falošného učenia, na ktoré v liste Timoteovi Pavel robí narážky:

Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,… (2. Timoteovi 3:10)

Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, (1. Timoteovi 6:3–4)

…budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! (2. Timoteovi 3:5)

Rozpoznanie dôležitosti jednoty nájdeme nie len v Novom zákone, ale aj v Starom zákone a v cirkevných spisoch prvých storočí:

Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky. (Žalm 133)

Počuj teraz o kameňoch, prichádzajúcich na stavbu. Jedny sú štvorhranné, biele a hodia sa do stavby. To sú apoštoli, biskupi, učitelia a diakoni, ktorí s Božou vznešenosťou konali svoju službu, učili a poctivo a sväto pomáhali vyvoleným Božím. Jedni zomreli, druhí ešte žijú. Všade zhodne učili, bol medzi nimi mier a jeden druhému sa podrobovali. Preto sa hodia do stavby. (Hermov Pastier, videnie III; 5:1)

1.2 Postoj, otázky života

Dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! (Filipským 2:2)

Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás! Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. (Filipským 3:17–18)

Prosím vás teda, napodobňujte ma! Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách. (1. Korintským 4:16–17)

Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. (Efezským 4:1–6)

Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. (Rimanom 15:5–6)

Biblia nerozlišuje medzi teóriou a praxou:

Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,… (2. Timoteovi 3:10)

Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône! (Efezským 5:1–2)

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. (Ján 13:35)


Späť na začiatok ↑