Bola reinkarnácia odstránená z Biblie?

Mnoho ľudí tvrdí, že učenie o reinkarnácii bolo z Biblie odstránené na nejakom koncile. Hoci väčšina z nich nedokáže uviesť konkrétny koncil, najčastejšie majú ľudia na mysli nicejský koncil (325 n.l.) a druhý carihradský koncil (553 n.l.).

Do štvrtého storočia n.l. už existovalo veľké množstvo kópií pôvodných rukopisov, ktoré boli rozšírené po celom rímskom impériu. Je takmer nemožné, aby niekto v tej dobe zhromaždil všetky existujúce rukopisy a aby všetky nechal “opraviť”. V súčasnosti sa nám dochovalo veľa rukopisov z prvých storočí, ktorých text presne zodpovedá dnešnému textu Biblie. (Pozri: Výber ranných rukopisov Nového zákona)

Ďalším svedectvom dôveryhodnosti súčasnej Biblie sú cirkevní otcovia do IV. storočia. Ich spisy obsahujú tisícky citácií z Nového zákona, ktoré sa zhodujú so súčasným textom Biblie.

Priebeh hore uvedených koncilov je dobre doložený historikmi. V ich záznamoch sa téma reinkarnácie vôbec nespomína. Na druhom carihradskom koncile (553 n.l.) bolo odsúdené Origenovo učenie o pre-existencii, že duša existuje už pred počatím. O učení následnej reinkarnácie sa však na koncile nehovorilo. Zatiaľ čo si mnohí ľudia myslia, že Origenes v reinkarnáciu veril, vo svojom komentári k Matúšovmu evanjeliu (XIII,1) sám toto učenie popiera: „Nezdá sa mi, že sa na tomto mieste hovorí o Eliášovej duši, inak by som upadol do dogmy transmigrácie1, ktorá je cudzia cirkvi Božej, neodovzdaná apoštolmi a nikde sa nevyskytuje v Písme.“ Niekoľko ďalších cirkevných otcov a ranných kresťanských autorov zastávalo rovnaký názor (napr. Irenej z Lyonu (†202): Adversus haereses II, 33:1–2; Tertullianus († asi 220): Apologia 48; Gregor Nysský (†395): O stvorení človeka 28:3, atď.)

Keby reinkarnácia naozaj bola odstránená z Biblie, museli by byť odstránené aj iné pasáže, ktoré jej protirečia. V Novom zákone je množstvo miest, ktoré hovoria o základnej kresťanskej viere v Ježišovo a naše vlastné vzkriesenie. Učenie o vzkriesení, poslednom súde, večnom živote a odsúdení sú v protiklade s myšlienkou opätovného prevteľovania, kedy ľudia dostávajú druhú, tretiu a mnohé ďalšie šance na život v ľudskej alebo zvieracej podobe.

Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. (Ján 5:28–29)

Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé. (2. Korintským 5:10)

A mám nádej v Bohu, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, čo aj oni sami (Židia) očakávajú. (Skutky 24:15)

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. (Matúš 25:46)

A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví — bez hriechu — na spásu tým, čo ho očakávajú. (Židom 9:27–27)

Najstarší dochovaný rukopis obsahujúci túto pasáž z listu Židom je papyrus 46 z II. storočia n.l., ktorý bol napísaný dlho pred nicejským a carihradským koncilom. Od doby osvietenstva prestal byť prístup k Biblii výhradným právom klerikov. Dnešná vedná disciplína — biblická kritika (napr. biblická archeológia, textová kritika) by určite nemlčala, keby našla stopy po reinkarnácii v starých rukopisoch.

Objav zvitkov od Mŕtveho mora v roku 1947 vyvolal v niektorých nádej, že sa konečne nájdu dôkazy viery v reinkarnáciu. Objavené biblické rukopisy boli dôkladne preskúmané a zverejnené. Sú dnes k dispozícii každému, kto si ich chce prečítať. Nálezy obsahujú spisy židovskej komunity, ktorá mala rovnakú vieru v posmrtný život ako Starý zákon. Telesná smrť navždy ukončí život na zemi, spravodliví vstanú z mŕtvych a budú navždy s Bohom (Starý zákon, 2. Samuelova 12:22–23, 1. Kráľov 2:1–2, 1. Mojžišova 25:8).

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie. Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. (Starý zákon, Daniel 12:2–3)

Na záver by sme chceli povzbudiť každého, kto hľadá pravdu a má určité pochybnosti o dôveryhodnosti Biblie. Začnite si ju čítať s otvoreným srdcom! Veríme a sami sme to aj zakúsili, že Ježišove slová sa nás môžu hlboko dotknúť a zmeniť náš život, keď sme ochotní ich počúvať.

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. (Židom 4:12–13)


Späť na začiatok ↑


Poznámky:
  1. transmigrácia = po smrti tela sa duša alebo duch vráti na zem v novom tele (pojem totožný s reinkarnáciou)