Stránky spoločenstva kresťanov, ktorí sa navracajú k životu prvotnej cirkvi.

Články na tejto stránke vznikli na základe našich spoločných rozhovorov o Božom slove.

„Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Matúšovo evanjelium 6:20–21)

 

Prečo kresťanstvo?

Otázka Božej existencie je zásadnou pre náš život. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme neminuli cieľ nášho života? Články o Božej existencii, o Ježišovi, o dôveryhodnosti Biblie a o tom, v čom je kresťanstvo výnimočné v porovnaní s inými náboženstvami ...

Byť dobrý – bez Boha?

Kto chce byť skutočne dobrým, musí hľadať to, čo je objektívne najlepšie. To človeka privádza k jeho hraniciam ...

Je možné poznať pravdu?

Keď nepremýšľame a nehľadáme pravdu, potom sa náš pohľad na svet stáva krátkozrakým a uzavretým vo vlastných predstavách. Nie sme tvorcami reality. Máme slobodu v realite, ktorá už existuje. Musíme preto skúmať pravidlá a princípy, podľa ktorých bola realita vytvorená. Ak však proti nej bojujeme, prehráme.

Prečo veriť v Boha?

O dôkazoch existencie Boha z pohľadu kresťanov. Dôvody, prečo kresťania veria v Boha, priamo súvisia s pochopením Božej prirodzenosti. Článok načrtáva Božie vlastnosti tak, ako o nich hovorí Biblia a vysvetľuje, ako sa Boh prejavuje v našom svete a v životoch kresťanov.

Dôveryhodnosť Biblie

Mnohí ľudia majú záujem Bibliu spochybniť, pretože je výzvou na premenu ich života. Pokiaľ ale Bibliu a jej zvesť prijmeme, môže nás úplne premeniť. Biblia svedčí o svojej dôveryhodnosti svojím obsahom, rukopismi i zaradením do konkrétneho historického kontextu.

Bola reinkarnácia odstránená z Biblie?

Existuje dôkaz o tom, že učenie o reinkarnácii bolo odstránené z Biblie? Myšlienka reinkarnácie stojí v protiklade s učením Biblie o vzkriesení, poslednom súde, večnom živote a odsúdení.

Kresťanstvo a východná filozofia

Článok ponúka krátke zoznámenie sa so zásadnými rozdielmi medzi kresťanstvom a východným náboženstvom. Sme presvedčení, že východná filozofia stavia človeka pred mnohé neriešiteľné problémy.

Vedú všetky cesty k Bohu?

Článok ponúka pohľad kresťanov na rôzne náboženstvá vo svete a odpoveď na otázku, prečo kresťania veria práve v Ježiša. Toleranciu nesmieme zamieňať za kompromis voči pravde. Cieľom nie je veriť úprimne v čokoľvek, ale veriť v pravdu. Aj človek, ktorý niečomu úprimne verí, sa môže mýliť, ak nehľadá pravdu a to môže mať nezvratné následky.

Božia podstata a jeho pôsobenie

Témy o Božej láske a spravodlivosti, o Božom pláne záchrany človeka a o spasení skrze Ježiša a o tom, prečo Boh dopúšťa zlo ...

Boh je láska

Láska nie je len Božia vlastnosť, neosobná energia alebo silné emócie, ktoré ľudia často za lásku považujú ale On sám je láska. Láska je základom jeho bytia. Len Božia láska nás môže naozaj naplniť. Pravá láska je čistá, pretože je založená na pravde, a to aj v prípade, keď povedať pravdu nie je ľahké alebo to nie je sprevádzané dobrými pocitmi.

Prečo je na svete utrpenie a zlo?

Po páde do hriechu sa dôverný vzťah človeka k Bohu zmenil. Aj keď sa Boh naďalej o každého človeka staral a stará dodnes (Gen. 3:21), človek otupel voči Božiemu vedeniu a Jeho pomoci a prišiel tak o Jeho plnú ochranu a požehnanie, ktoré mohol predtým zakúšať v každej situácii.

Ježišova smrť – obeť pre našu spásu

Ježiš za nás zomrel a dal seba ako výkupné za nás. Ježiš je veľkonočným baránkom, obeťou, kňazom a zľutovnicou. Aký význam má krv Ježiša?

Kristov kríž a Božia spravodlivosť

Ako zosúladiť Božiu spravodlivosť s Jeho odpustením? Môže Boh odpustiť bez trestu? Opustil Boh v Jeho spravodlivosti Ježiša na kríži?

Rôzne denominácie a náboženstvá

Môže kresťan prísť o spásu, ktorú raz získal? Čo hovorí Biblia o krste Duchom Svätým, o uctievaní Márie, o reinkarnácii...

Mária

V tomto článku chceme ukázať, že si vážime vieru ženy, ktorá seba nazvala „služobnicou Pána“, ale taktiež chceme vyjadriť kritiku uctievania Márie, ktorá nezodpovedá vôli Božej a ani vôli Jeho služobnice.

Krst Duchom Svätým

V tejto úvahe by sme sa chceli podeliť o vieru, že Boh miluje všetky svoje deti rovnako a chce s nimi mať plný vzťah hneď, ako sa rozhodnú stať sa Jeho deťmi. Preto Duch Svätý naplní ich srdce hneď pri obrátení bez ďalšieho časového odkladu. Toto je krst Duchom Svätým.

Ako porozumieť Rimanom 7

Ako porozumieť Rimanom 7? Hovorí Pavol o sebe, o kresťanoch? Ak nie, o čom všetky tieto verše sú?

Odpadnutie od viery

Raz spasený – navždy spasený - často sa stretávame s týmto učením napriek tomu, že viaceré pasáže Nového zákona s určitosťou tvrdia, že kresťan môže od Boha odpadnúť. Môžeme stratiť spasenie, ktoré sme už raz získali? Táto téma úzko súvisí s mnohými ďalšími otázkami o kresťanskom živote, učení o Bohu, o človeku a o spasení.

Bola reinkarnácia odstránená z Biblie?

Existuje dôkaz o tom, že učenie o reinkarnácii bolo odstránené z Biblie? Myšlienka reinkarnácie stojí v protiklade s učením Biblie o vzkriesení, poslednom súde, večnom živote a odsúdení.

Kresťanský život a spoločenstvo

Čo znamená byť kresťanom? Témy o obrátení, o raste v posvätení, o viere a skutkoch a o tom, že kresťan môže stratiť vzťah s Bohom. Ako vyzerala cirkev v svojich počiatkoch? Články o štruktúre cirkvi a o dôležitosti pridržiavať sa pôvodného učenia Ježiša a apoštolov, o jednote a vzťahoch medzi kresťanmi, o kresťanskej čistote, o manželstve a rozvode ...

Čo znamená byť kresťanom?

Čo znamená byť kresťanom podľa Biblie? Je vôbec možné poznať, kto je kresťanom a prečo je to dôležité?

Obrátenie

Boh sa stal človekom, aby nás oslobodil od hriechu a dal nám skutočné naplnenie. Aby sme Ním mohli byť oslobodení, musíme si naše hriechy najprv priznať a ľutovať ich - teda inými slovami obrátiť sa od svojich hriechov k živému Bohu. Prijatie Ježiša nie je ničím iným, než stotožnením sa s pravdou, ktorú priniesol. Nejde nám viac o vlastné plány, prijímame Božie merítko do života ...

Svätosť a svätý život

Čo vlastne znamená žiť sväto? Máme od seba a od druhých očakávať, aby žili sväto? Môžeme sa stať slobodnými od hriechu? Čo o tom hovorí Biblia?

Láska, posudzovanie a súdenie

Posudzovanie je dôležitou súčasťou lásky k Bohu a medzi kresťanmi, lásky k pravde a k ostatným ľuďom. Aby sme mohli niekomu pomôcť tak, ako si to Boh praje, musíme posúdiť jeho život a skutky. Ak túžba pomôcť druhému chýba, potom sa aj správne posúdenie môže obrátiť v nemilosrdné odsúdenie. Medzi posudzovaním a súdením je obrovský rozdiel.

Štruktúra cirkvi – úrady alebo úlohy?

V tomto článku opisujeme naše chápanie úradov a úloh v cirkvi a štruktúru cirkvi v Novom Zákone v porovnaní s dneškom. Tiež odôvodňujeme, prečo nemáme jedného pastora, a prečo sme sa vrátili k štruktúre spoločenstiev Nového Zákona.

Cirkev v dobe Nového zákona

Prečo existuje také množstvo rôznych cirkví a denominácií? Štruktúra tejto témy je inšpirovaná úryvkom z Nicejsko-konstantinopolského vyznania: Verím v jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú cirkev.

Jednota všetkých kresťanov

Prečo veríme a ako chápeme, že jednota, za ktorú sa Ježiš modlil, môže byť uskutočnená v cirkvi aj dnes. V čom spočíva jednota kresťanov? Kresťania nehľadajú jednotu iba v učení, ale tiež v postoji a v otázkach života. Jednota vyplýva z Božej podstaty: Trojica – Božské osoby, sú neoddeliteľne a dokonale jedno.

O živote prvých kresťanov – a čo to pre nás znamená dnes

Život prvých kresťanov ako príklad, ktorý máme nasledovať aj dnes.

Viera a skutky

Viera a skutky sú neoddeliteľne spojené. Prejavom opravdivého prijímania Božej milosti je život v svätosti a poslušnosti.

„Daj pozor na seba a na učenie…“

Ježišovo učenie je pravdou zjavenou od Boha. Ktokoľvek učí niečo iné ako Ježiš, opovrhuje autoritou Ježiša a tým aj autoritou Boha. Falošné učenia sa množia ako kvas a vedú mnohých na scestie.

Čistota a jej význam

Kresťanský pohľad na partnerstvo a sexualitu. Chceme sa zamyslieť nad našou zodpovednosťou za správne správanie v oblasti sexuality. Obzvlášť sme týmto článkom chceli povzbudiť mladých ľudí k odmietaniu masívneho tlaku zo strany ich vrstovníkov a nesprávneho vyzdvihovania sexuality v médiách. Biblia nás priamo napomína a povzbudzuje k tomu, aby sme v oblasti sexuality ostali čistí.

Manželstvo a rozhodnutie pre život bez manželstva

O Božom zámere pre vzťah medzi mužom a ženou v kontraste so zneužívaním sexuality v dnešnej dobe. Čo hovorí Biblia o vzťahoch medzi manželmi a slobodnými ľuďmi v kresťanskom spoločenstve? Radi by sme tiež poukázali na význam bratskej lásky, ktorá presahuje lásku medzi mužom a ženou a na hodnotu rozhodnutia pre život bez manželstva kvôli Božiemu kráľovstvu.

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod nikdy nebol Božou vôľou. Hoci kvôli neposlušnosti národa ho Mojžiš povolil, už v Starom Zákone Boh rozvod (s uzavretím nového manželstva) odmieta. Ježiš očakáva bezpodmienečnú celoživotnú vernosť jednému jedinému partnerovi.

Odpadnutie od viery

Raz spasený – navždy spasený - často sa stretávame s týmto učením napriek tomu, že viaceré pasáže Nového zákona s určitosťou tvrdia, že kresťan môže od Boha odpadnúť. Môžeme stratiť spasenie, ktoré sme už raz získali? Táto téma úzko súvisí s mnohými ďalšími otázkami o kresťanskom živote, učení o Bohu, o človeku a o spasení.

Vianoce – a kto premýšľa o Ježišovi?

Sviatky lásky a pokoja - túžiš po tom, aby každý deň v roku bol sviatkom lásky? V Biblii nenájdeme najmenšiu zmienku o tom, že kresťania oslavovali Ježišovo narodenie v konkrétnom dni a zvláštnou formou.